tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Cây Mai Vàng 4 Tỷ Đồng Gây Sốt tại Chợ Hoa Tết TP HCM (16 อ่าน)

9 เม.ย 2567 09:56

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y Mai V&agrave;ng 4 Tỷ Đồng G&acirc;y Sốt tại Chợ Hoa Tết TP HCM

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tại chợ hoa xu&acirc;n Ph&uacute; Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM), một cảnh tượng đặc biệt đ&atilde; thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người khi những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n đến 4 tỷ đồng được b&agrave;y b&aacute;n. Những c&acirc;y mai v&agrave;ng cao 4-5 m&eacute;t, lớn tuổi v&agrave; đẹp mắt đứng trưng giữa chợ hoa đ&atilde; khiến nhiều người kh&ocirc;ng khỏi trầm trồ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Người b&aacute;n c&acirc;y cảnh tiết lộ rằng c&oacute; những c&acirc;y hoa mai vang trong số đ&oacute; đ&atilde; trải qua gần 100 năm, v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n của ch&uacute;ng l&ecirc;n tới con số đ&aacute;ng kinh ngạc 4 tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong những ng&agrave;y gần Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Qu&yacute; M&atilde;o 2023, chợ hoa xuất hiện nhiều c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ với bộ đế (gốc) lớn, d&aacute;ng thế độc đ&aacute;o từ c&aacute;c vườn mai tại khu vực miền Nam. C&aacute;c c&acirc;y mai n&agrave;y thực sự l&agrave; biểu tượng của sự gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; t&agrave;i lộc, thu h&uacute;t &aacute;nh nh&igrave;n v&agrave; sự ngưỡng mộ của đ&ocirc;ng đảo người d&acirc;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Một c&acirc;y mai v&agrave;ng "khủng" với đường k&iacute;nh gốc lớn được b&agrave;y b&aacute;n ngay đầu chợ hoa. Chủ vườn mai tiết lộ rằng c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ n&agrave;y đ&atilde; tồn tại gần 100 năm, thuộc giống mai v&agrave;ng miền T&acirc;y v&agrave; c&oacute; gi&aacute; ch&agrave;o b&aacute;n l&ecirc;n tới 1,8 tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong vườn mai v&agrave;ng n&agrave;y, c&ograve;n c&oacute; hơn 10 c&acirc;y mai từ 50-80 năm tuổi với nhiều kiểu d&aacute;ng kh&aacute;c nhau. Điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ khoảng 100 năm tuổi trở n&ecirc;n hiếm hoi tr&ecirc;n thị trường, khiến việc thu mua trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn. "C&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng đi theo, năn nỉ chủ cũ mấy năm mới thu mua được, n&oacute;i chung phải c&oacute; duy&ecirc;n" - anh L&ecirc; Tấn Cường, đại diện vườn mai Sa Đ&eacute;c, chia sẻ.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; biểu tượng của sự may mắn v&agrave; t&agrave;i lộc m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong kh&ocirc;ng gian trang tr&iacute; của người Việt trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n. Việc c&oacute; được những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ đẳng cấp như vậy kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một niềm tự h&agrave;o m&agrave; c&ograve;n l&agrave; điều m&agrave; nhiều người mong muốn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với gi&aacute; trị l&ecirc;n đến h&agrave;ng tỷ đồng, những c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của những người y&ecirc;u th&iacute;ch c&acirc;y cảnh m&agrave; c&ograve;n của những nh&agrave; đầu tư c&oacute; niềm đam m&ecirc; v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh dư dả. Việc sở hữu một c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc trang tr&iacute; cho kh&ocirc;ng gian sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;ch thể hiện đẳng cấp v&agrave; phong c&aacute;ch của chủ nh&acirc;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Với sự hiếm hoi v&agrave; độc đ&aacute;o của những c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y, việc bảo tồn v&agrave; t&ocirc;n vinh di sản văn h&oacute;a ng&agrave;y c&agrave;ng trở n&ecirc;n quan trọng hơn bao giờ hết. Sự nỗ lực của c&aacute;c nh&agrave; vườn v&agrave; người chơi c&acirc;y cảnh trong việc duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ n&agrave;y l&agrave; một nhiệm vụ v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng, g&oacute;p phần l&agrave;m gi&agrave;u v&agrave; đa dạng h&oacute;a văn h&oacute;a kiến tr&uacute;c cảnh quan của đất nước.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong những năm tiếp theo, hy vọng sẽ c&ograve;n chứng kiến nhiều sự ph&aacute;t triển hơn nữa trong việc bảo tồn v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ, từ đ&oacute; g&oacute;p phần tạo ra một bức tranh văn h&oacute;a văn minh, đầy m&agrave;u sắc cho x&atilde; hội Việt Nam.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;y Mai V&agrave;ng Khủng Chờ Chủ Mới

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tr&ecirc;n con đường ch&iacute;nh của khu chợ hoa, một trong những nh&agrave; vườn có vuon mai lon nhat Viet Nam kh&aacute;c cũng đ&atilde; đưa ra nhiều c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ, c&oacute; tuổi đời l&acirc;u đời để b&aacute;n. C&acirc;y mai v&agrave;ng đắt tiền nhất trong vườn n&agrave;y được giới thiệu c&oacute; tuổi đời hơn 100 năm, cao hơn 4 m&eacute;t, ho&agrave;nh 0,95 m&eacute;t, v&agrave; t&aacute;n c&acirc;y gần 5 m&eacute;t. Với hoa 5 c&aacute;nh cổ điển, nụ xanh rực, c&acirc;y mai n&agrave;y được chủ vườn, &ocirc;ng Ph&uacute;c Gia tại Tr&agrave; Vinh, ch&agrave;o b&aacute;n với gi&aacute; gốc 4 tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong năm nay, vườn mai n&agrave;y đ&atilde; đưa l&ecirc;n TP HCM khoảng 70 c&acirc;y mai v&agrave;ng, tất cả đều l&agrave; những c&acirc;y mai c&oacute; tuổi, với mức gi&aacute; từ 300 triệu đến v&agrave;i tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ được b&agrave;y ngay tại trung t&acirc;m gian h&agrave;ng của vườn mai n&agrave;y. &Ocirc;ng Ph&uacute;c Gia chia sẻ: "Những c&acirc;y mai n&agrave;y l&agrave; th&agrave;nh quả của qu&aacute; tr&igrave;nh thu mua k&eacute;o d&agrave;i khoảng 1 năm. C&acirc;y mai n&agrave;y được định gi&aacute; cao nhất v&igrave; c&oacute; gi&agrave;n đế "dữ", bộ rễ nổi gồ l&ecirc;n cao v&agrave; h&igrave;nh d&aacute;ng giống vuốt rồng, chiều cao c&acirc;y khoảng 5 m&eacute;t, v&agrave; t&aacute;n ngang c&acirc;y khoảng 7 m&eacute;t."

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh c&acirc;y mai v&agrave;ng trị gi&aacute; 4 tỷ đồng, nh&agrave; vườn cũng trưng b&agrave;y 2 c&acirc;y mai v&agrave;ng kh&aacute;c đã đoạt giải trong h&ocirc;̣i mai vang ben tre 2022 c&oacute; gi&aacute; 3 tỷ đồng. &Ocirc;ng chủ vườn cho biết, 2 c&acirc;y mai v&agrave;ng n&agrave;y cũng c&oacute; tuổi đời chừng 100 năm, nhưng gi&aacute; thấp hơn do bộ đế "hiền" hơn. Kh&aacute;ch h&agrave;ng đến tham quan kh&ocirc;ng ngừng ngợi khen v&agrave; ngắm nh&igrave;n những t&aacute;c phẩm nghệ thuật thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&agrave;y tại khu chợ hoa.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Nhiều Người Chi&ecirc;m Ngưỡng C&acirc;y Mai V&agrave;ng Cổ Thụ Hơn 100 Năm

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự hấp dẫn của c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ c&oacute; tuổi đời hơn 100 năm đ&atilde; khiến nhiều người t&ograve; m&ograve; v&agrave; th&iacute;ch th&uacute;. D&ugrave; đ&atilde; được đưa xuống chợ hoa, nhưng việc chăm s&oacute;c, tỉa c&agrave;nh, tỉa nụ vẫn được c&aacute;c nh&agrave; vườn tiếp tục thực hiện để đảm bảo c&acirc;y mai v&agrave;ng lu&ocirc;n trở n&ecirc;n đẹp nhất.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ tr&ecirc;n 50 năm tuổi đ&atilde; ra hoa rực rỡ, tạo n&ecirc;n một khung cảnh lộng lẫy v&agrave; đẹp mắt. C&aacute;ch vườn mai của &ocirc;ng Ph&uacute;c Gia kh&ocirc;ng xa, cũng c&oacute; một nh&agrave; vườn kh&aacute;c chưng b&agrave;y nhiều c&acirc;y mai thế, dạng bonsai, c&agrave;nh gh&eacute;p với gi&aacute; b&aacute;n l&ecirc;n đến h&agrave;ng tỷ đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Theo c&aacute;c nh&agrave; vườn, nhu cầu sở hữu c&acirc;y kiểng "khủng" trong dịp Tết tại TPHCM kh&aacute; cao. Điều n&agrave;y l&agrave; l&yacute; do mỗi năm c&aacute;c nh&agrave; vườn miền T&acirc;y đều thu&ecirc; xe cẩu, xe container để vận chuyển những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ vượt xa chặng đường h&agrave;ng trăm c&acirc;y số, tốn k&eacute;m h&agrave;ng trăm triệu đồng, chỉ để tham gia c&aacute;c hội chợ hoa xu&acirc;n tại TP HCM. Điều n&agrave;y cũng cho thấy sự đa dạng v&agrave; phong ph&uacute; của văn h&oacute;a kiểng v&agrave; sự y&ecirc;u th&iacute;ch của người d&acirc;n đối với c&acirc;y cảnh trong dịp Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Tầm quan trọng của việc nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; trưng b&agrave;y những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; để tạo ra một kh&ocirc;ng gian th&uacute; vị v&agrave; đẹp mắt trong c&aacute;c chợ hoa xu&acirc;n, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; để t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị v&agrave;ng son của truyền thống văn h&oacute;a Việt Nam. Việc chi&ecirc;m ngưỡng những t&aacute;c phẩm thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một trải nghiệm thị gi&aacute;c m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để hiểu s&acirc;u hơn về sự tinh tế v&agrave; c&ocirc;ng phu trong việc chăm s&oacute;c v&agrave; tạo h&igrave;nh cho c&acirc;y cảnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">D&ugrave; đ&oacute; l&agrave; những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ hơn 100 năm với gi&aacute; trị kinh tế cao ngất ngưởng, hay những c&acirc;y mai bonsai được tạo h&igrave;nh tỉ mỉ, th&igrave; tất cả đều đại diện cho sự đầu tư, t&acirc;m huyết v&agrave; niềm đam m&ecirc; của những người trồng v&agrave; chăm s&oacute;c ch&uacute;ng. Trong mỗi c&agrave;nh l&aacute;, trong từng đường cong của gốc c&acirc;y, l&agrave; những c&acirc;u chuyện về l&ograve;ng trung th&agrave;nh với truyền thống v&agrave; l&ograve;ng y&ecirc;u mến với vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Việc mang những c&acirc;y mai v&agrave;ng cổ thụ từ miền T&acirc;y về TP HCM kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; việc kinh doanh m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một h&agrave;nh tr&igrave;nh của tinh thần văn h&oacute;a, l&agrave; sự kết nối giữa c&aacute;c v&ugrave;ng miền, giữa người trồng c&acirc;y v&agrave; những người y&ecirc;u c&acirc;y cảnh. Qua đ&oacute;, ch&uacute;ng ta nhận thấy rằng văn h&oacute;a kiểng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một phần của cuộc sống m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một di sản văn h&oacute;a, được truyền lại từ thế hệ n&agrave;y sang thế hệ kh&aacute;c, với hy vọng rằng sẽ m&atilde;i m&atilde;i được giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t triển trong l&ograve;ng người d&acirc;n Việt Nam.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

42.119.103.120

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้