trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

  Ở Gia Lai, sau Tết, việc chăm sóc cây mai trở thành một ngành kinh doanh sinh lợi. (17 อ่าน)

4 เม.ย 2567 08:54

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngay sau Tết, nhu cầu chăm s&oacute;c c&acirc;y mai giữa người d&acirc;n địa phương bắt đầu tăng cao. Đ&acirc;y cũng l&agrave; thời điểm m&agrave; dịch vụ chăm s&oacute;c c&acirc;y mai ph&aacute;t triển mạnh mẽ tại tỉnh Gia Lai.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bắt đầu từ ng&agrave;y 7 Tết &Acirc;m lịch, những người l&agrave;m vườn ở Th&agrave;nh phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) bắt đầu nhận c&acirc;y mai để chăm s&oacute;c từ kh&aacute;ch h&agrave;ng. Theo quan s&aacute;t, thời điểm cao điểm cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mang c&acirc;y mai đến chăm s&oacute;c bắt đầu từ sau ng&agrave;y 10 Tết &Acirc;m lịch.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau Tết, nhu cầu chăm s&oacute;c </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">những chậu mai v&agrave;ng đẹp nhất</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> giữa người d&acirc;n địa phương tăng đ&aacute;ng kể tại tỉnh Gia Lai.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tiền c&ocirc;ng chăm s&oacute;c c&acirc;y mai sau Tết sẽ phụ thuộc v&agrave;o gi&aacute; trị của c&acirc;y. C&acirc;y mai c&agrave;ng gi&agrave; cần kỹ năng v&agrave; kỹ thuật chăm s&oacute;c cao hơn, do đ&oacute; tiền c&ocirc;ng sẽ cao hơn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo chia sẻ của những người l&agrave;m vườn, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai ngay sau Tết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của c&acirc;y v&agrave; x&aacute;c định sự nở hoa của ch&uacute;ng cho m&ugrave;a Tết sau.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">V&igrave; vậy, những người l&agrave;m vườn cũng bận rộn chăm s&oacute;c c&acirc;y mai trong khu vườn của họ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Năm nay, vườn của &ocirc;ng Nguyễn Văn Li&ecirc;n (tr&uacute; tại phường 5, phường Y&ecirc;n Thế, Th&agrave;nh phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang chăm s&oacute;c 150 chậu </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng khủng nhất việt nam</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> được gửi từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong số n&agrave;y, hầu hết c&aacute;c c&acirc;y mai được nhận để chăm s&oacute;c sau Tết l&agrave; những c&acirc;y đ&atilde; được b&aacute;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trong nhiều năm. Tiền c&ocirc;ng cho việc chăm s&oacute;c sẽ phụ thuộc v&agrave;o gi&aacute; trị của c&acirc;y. Gi&aacute; trị c&agrave;ng cao, tiền c&ocirc;ng c&agrave;ng cao.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">&Ocirc;ng Li&ecirc;n cho biết rằng c&acirc;y mai c&oacute; xu hướng h&eacute;o v&agrave; mất sức sống sau Tết v&igrave; ch&uacute;ng đ&atilde; tập trung dưỡng chất để nở hoa trong thời gian trước đ&oacute;.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Nếu kh&ocirc;ng chăm s&oacute;c đ&uacute;ng c&aacute;ch, c&acirc;y mai sẽ trở n&ecirc;n suy kiệt. V&igrave; vậy, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai cần sự tỉ mỉ, cẩn thận v&agrave; kinh nghiệm..." &Ocirc;ng Li&ecirc;n tiết lộ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">chậu mai v&agrave;ng</span><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> được mang về vườn, những người l&agrave;m vườn sẽ cắt tỉa c&agrave;nh, loại bỏ nụ hoa v&agrave; những b&ocirc;ng hoa c&ograve;n lại trước khi tiến h&agrave;nh chăm s&oacute;c để nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Bước đầu ti&ecirc;n l&agrave; cắt tỉa c&agrave;nh, loại bỏ nụ hoa v&agrave; những b&ocirc;ng hoa c&ograve;n lại tr&ecirc;n c&acirc;y để l&agrave;m cho nh&aacute;nh hoa đẹp hơn v&agrave; c&oacute; nhiều hoa hơn v&agrave;o năm sau.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Tiếp theo l&agrave; l&agrave;m sạch c&acirc;y bằng c&aacute;ch sử dụng phun nước mạnh để loại bỏ r&ecirc;u v&agrave; nấm từ th&acirc;n v&agrave; rễ c&acirc;y.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau đ&oacute; l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh thay đất v&agrave; cắt tỉa rễ. Đất thay thế sẽ được pha trộn theo một c&ocirc;ng thức bao gồm sợi dừa, vỏ hạt... Theo tỉ lệ nhất định.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong khoảng thời gian tiếp theo, việc ph&acirc;n b&oacute;n định kỳ sẽ được &aacute;p dụng cho c&aacute;c c&acirc;y để ra mầm, đậu hoa v&agrave; chăm s&oacute;c nụ. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; việc tưới nước với lượng nước đủ để c&acirc;y ph&aacute;t triển tốt," &ocirc;ng Li&ecirc;n giải th&iacute;ch.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong khi đ&oacute;, với hơn 200 chậu c&acirc;y mai được kh&aacute;ch h&agrave;ng gửi sau Tết, &ocirc;ng v&agrave; b&agrave; L&ecirc; Văn Thảo (tr&uacute; tại phường 5, phường Y&ecirc;n Thế, th&agrave;nh phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) cũng đ&atilde; bận rộn chăm s&oacute;c ch&uacute;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">T&ugrave;y thuộc v&agrave;o k&iacute;ch thước của mỗi chậu c&acirc;y mai, vườn của &ocirc;ng Thảo t&iacute;nh từ 700.000 đến 3 triệu đồng/c&acirc;y/năm.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;c vườn c&acirc;y mai Gia Lai đang thay đổi đất cho c&acirc;y sau khi Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu 2024.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Theo &ocirc;ng Thảo, việc chăm s&oacute;c c&acirc;y mai c&oacute; vẻ đơn giản nhưng thực tế lại tốn k&eacute;m v&agrave; lao động.</span>

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi c&acirc;y mai đua nhau nở hoa trong v&agrave;i ng&agrave;y xu&acirc;n, ch&uacute;ng bắt đầu yếu đi n&ecirc;n người tr&ocirc;ng coi phải thay đổi đất mới, ph&acirc;n b&oacute;n, cắt tỉa c&agrave;nh, nụ, tạo h&igrave;nh, tưới nước, v&agrave; cắt l&aacute;... Tất cả những bước n&agrave;y đều y&ecirc;u cầu sự tỉ mỉ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Đối với c&acirc;y mai trong chậu trong dịp Tết, v&igrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng được tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n với &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời, c&acirc;y sẽ kh&ocirc;ng thực hiện qu&aacute; tr&igrave;nh quang hợp đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kết quả l&agrave;, l&aacute; sẽ trở n&ecirc;n mỏng v&agrave; m&agrave;u s&aacute;ng hơn. Do đ&oacute;, việc đầu ti&ecirc;n cần l&agrave;m l&agrave; mang c&acirc;y mai trong chậu ra ngo&agrave;i v&agrave; để ch&uacute;ng tiếp x&uacute;c với &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời trong một tuần để tạo điều kiện cho qu&aacute; tr&igrave;nh quang hợp diễn ra. Ngo&agrave;i ra, qu&aacute; tr&igrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n cũng rất quan trọng. Khi l&aacute; đ&atilde; ph&aacute;t triển đầy đủ th&igrave; chỉ n&ecirc;n ph&acirc;n b&oacute;n một lượng vừa phải.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n ph&acirc;n b&oacute;n qu&aacute; nhiều v&igrave; rễ c&acirc;y chưa hoạt động. Nếu ph&acirc;n b&oacute;n qu&aacute; mức, c&oacute; thể khiến c&acirc;y chết," &ocirc;ng Thảo chia sẻ.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng V&otilde; Ngọc Kh&aacute;nh, chủ của vườn c&acirc;y mai Kh&aacute;nh Ng&acirc;n (phường 5, phường Y&ecirc;n Thế), tin rằng yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc c&acirc;y mai ra hoa đ&uacute;ng thời điểm vẫn l&agrave; thời tiết.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">"Nếu cuối năm c&oacute; nhiều &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời tốt v&agrave; thời tiết ấm &aacute;p, th&igrave; hoa mai chắc chắn sẽ nở sớm. Do đ&oacute;, người tr&ocirc;ng coi phải thu hoạch l&aacute; muộn.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngược lại, nếu mưa đột ngột xuất hiện v&agrave;o nửa cuối năm, v&agrave; thời tiết trở n&ecirc;n lạnh, th&igrave; c&acirc;y mai sẽ nở muộn. Trong trường hợp đ&oacute;, ch&uacute;ng t&ocirc;i phải thu hoạch l&aacute; sớm để hoa mai nở v&agrave;o đ&ecirc;m 30 v&agrave; c&aacute;c ng&agrave;y Tết," &ocirc;ng Kh&aacute;nh n&oacute;i.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăm s&oacute;c c&acirc;y mai, nếu c&oacute; bất kỳ c&acirc;y mai n&agrave;o chết hoặc kh&ocirc;ng nở hoa đ&uacute;ng thời điểm cho Tết, cơ sở sẽ chịu tr&aacute;ch nhiệm bồi thường cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</span>

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"><span style="background-color: transparent; color: #000000; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu hoa mai kh&ocirc;ng nở đ&uacute;ng thời điểm cho Tết, người tr&ocirc;ng coi sẽ lựa chọn c&aacute;c c&acirc;y mai nở hoa kh&aacute;c cho kh&aacute;ch h&agrave;ng trưng b&agrave;y trong những ng&agrave;y Tết.</span>

118.71.104.164

trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

trankhoa856325@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้